Politika kvality, životné prostredie a BOZP

Politika kvality, životného prostredia a BOZP vyplýva z celkových strategických zámerov spoločnosti, dokumentuje hlavné zásady riadenia a činnosti výkonného vedenia a ostatných zamestnancov spoločnosti. Kvalitu našich stavebných diel, služieb, starostlivosť o ochranu životného prostredia a bezpečnosť našich zamestnancov považujeme za limitujúci faktor podmieňujúci náš dlhodobý úspech u našich zákazníkov. Preto v snahe maximálne plniť a prekonávať požiadavky a očakávania zákazníkov je našim prvoradým a stálym cieľom:

zabezpečenie úžitkových a technických parametrov stavebného diela

dodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov

zabezpečenie vysokej kvality realizovaných stavebných diel

poskytovanie nadštandardných zmluvných podmienok

neustále zvyšovanie úrovne BOZP

zlepšovanie a prevencia znečisťovania prostredia

uspokojovanie potrieb zákazníkov s minimálnym dopadom na životné prostredie

dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek vzťahujúcich sa k integrovanému systému manažérstva, v zmysle noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 45001

TOP