Príhovor konateľov

Vážení obchodní partneri

Rozhodujúcim cieľom našej spoločnosti je dosiahnutie čo najvyššej spokojnosti s výsledkami našej práce u Vás objednávateľov, investorov a užívateľov stavebných diel, ako aj odberateľov stavebno – montážnych prác.

V podmienkach veľkej konkurencie je to cieľ obzvlášť náročný. Ponuka stále prevažuje nad dopytom a preto uspieť môže len spoločnosť so skúsenosťami a schopnosťami riadiaceho manažmentu opierajúceho sa o profesionalitu celého kolektívu spoločnosti.

Kvalita, ktorú našim partnerom ponúkame je neodmysliteľnou samozrejmosťou. Preukazujeme ju aj zavedeným integrovaným systémom manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018.

V roku 2008 bola spoločnosť ocenená v rámci 14. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2008“ Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Stavebnej fakulty, ocenením za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela „Prestavba zimného štadióna – STEEL ARÉNA“, ako aj diplomom z poľského mesta LUBLIN v medzinárodnej súťaži „DOM 2008 – Kryštálová tehla“, za realizáciu tejto stavby v kategórii športovo rekreačných stavieb.

Tento „Profil spoločnosti“ má za cieľ predstaviť Vám našu spoločnosť, priblížiť jej vývoj, podať informácie a profesných a výrobných kapacitách a priblížiť niektoré referenčné stavby.

Tešíme sa na spoluprácu práve s Vami, pri plnení Vašich zámerov a predstáv.

Konatelia spoločnosti

TOP