HS HSV slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

Príhovor konateľov

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNERI!

 

Rozhodujúcim cieľom našej spoločnosti je dosiahnutie čo  najvyššej   spokojnosti  s  výsledkami  našej práce u Vás objednávateľov, investorov a  užívateľov  stavebných diel, ako  aj  odberateľov stavebno - montážnych prác.


V podmienkach veľkej konkurencie je to  cieľ  obzvlášť náročný. Ponuka stále prevažuje nad dopytom a preto uspieť môže len  spoločnosť  so skúsenosťami a schopnosťami   riadiaceho   manažmentu   opierajúceho  sa o  profesionalitu  celého  kolektívu  spoločnosti.

 

Kvalita, ktorú našim partnerom ponúkame je neodmysliteľnou samozrejmosťou. Preukazujeme ju aj zavedeným integrovaným systémom manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.


V roku 2008 bola spoločnosť ocenená v rámci 14. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2008" Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - Stavebnej fakulty, ocenením za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela „Prestavba zimného štadióna STEEL ARÉNA", ako aj diplomom z poľského mesta LUBLIN v medzinárodnej súťaži „DOM 2008 Kryštálová tehla", za realizáciu tejto stavby v kategórii športovo rekreačných stavieb.


Tento „Profil spoločnosti“, ktorý ste obdržali má za cieľ predstaviť Vám našu spoločnosť, priblížiť jej vývoj, podať informácie a profesných a výrobných kapacitách a priblížiť niektoré referenčné stavby.


Tešíme sa na spoluprácu práve s Vami, pri plnení Vašich zámerov a predstáv.

 

Konatelia spoločnosti