HS HSV slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

Politika kvality, životného prostredia a BOZP

Politika kvality, životného prostredia  a BOZP vyplýva z celkových strategických zámerov spoločnosti, dokumentuje hlavné zásady riadenia a činnosti výkonného vedenia a ostatných zamestnancov spoločnosti.Kvalitu našich stavebných diel, služieb, starostlivosť o ochranu životného prostredia  a bezpečnosť našich zamestnancov považujeme za limitujúci faktor podmieňujúci náš dlhodobý úspech u našich zákazníkov. Preto v snahe maximálne plniť a prekonáva požiadavky a očakávania zákazníkov je našim prvoradým a stálym cieľom:

  • zabezpečenie úžitkových a technických parametrov stavebného diela
  • dodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov
  • zabezpečenie vysokej kvality realizovaných stavebných diel
  • poskytovanie  nadštandardných zmluvných podmienok
  • neustále zvyšovanie úrovne BOZP
  • zlepšovanie a prevencia znečisťovania prostredia
  • uspokojovanie potrieb zákazníkov s minimálnym dopadom na životné prostredie
  • dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek vzťahujúcich sa k integrovanému systému manažérstva, v zmysle noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001